Условия за Ползване

Дефиниции:

 • OXYCARE – ще означава „ОксиКеър България“ ЕООД, с ЕИК 204915773, със седалище в гр. София и адрес на управление: район ул.“Средна гора“ 95
 • Общи условия или ОУ – ще означава настоящите Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата www.oxycare.bg;
 • Интернет магазин – ще означава електронен магазин, администриран от OXYCARE, намиращ се на Сайта/домейна www.oxycare.bg/, чрез който OXYCARE  предоставя стоки или услуги срещу заплащане;
 • Сайт – ще означава сайта, намиращ се на интернет страницата www.oxycare.bg
 • Потребител –  всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, предлагани на Интернет магазина, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продукт – ще означава стока или услуга, предоставяна от OXYCARE и налична за закупуване от Потребители в Интернет магазина;
 • Специална поръчка – ще означава поръчка на стоки, които не са изработени предварително, а са изработени въз основа на индивидуален избор или решение на Потребителя.
 • Хигиенни Продукти –  ще означава Продукти, които са фабрично запечатани от производителя и не могат да бъдат върнати на OXYCARE поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 •  Договор – ще означава сключения от разстояние договор между OXYCARE и Потребителя за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Интернет магазина, неразделна част от който са настоящите Общи условия, както и всички други съпътстващи документи;
 • Траен носител – всеки носител, даващ възможност на Потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща на Потребителя и търговеца и други.
 • Формуляр за право на отказ – представлява формуляр за упражняване право на отказ от Договора, достъпен на Сайта, представляващ Приложение № 2 към Общите условия.  
 • Политика за защита на личните данни – ще означава достъпната на Сайта Политика за личните данни.

1.    Предмет на Общите условия

(1) Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които OXYCARE предоставя услуги и продукти на Потребителите си чрез Интернет магазина.  Потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия за ползването на Сайта и Интернет магазина.

(2) OXYCARE си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Интернет магазина функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания, приложими към дейността на търговеца. Актуалната версия на Общите условия може да се противопостави на Потребителите от момента, в който е била публикувана на Сайта. Към всеки един Договор, се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между OXYCARE и Потребителя.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, то това не води до недействителност на останалите разпоредби.

(4) Настоящите Общи условия не са приложими към сключените между OXYCARE и Потребители договори в търговските обекти на OXYCARE . 

2.    Регистрация и Бърза поръчка

(1) Закупуването на Продукти от Интернет магазина може да бъде извършено както чрез попълването на пълна регистрационна форма, така и чрез попълване на съкратена регистрационна форма.

(2) При попълване на пълната регистрационна форма, Потребителят създава потребителски профил /акаунт/ с функции за по-лесно и бързо пазаруване и проследяване на поръчки.

(3) При попълване на съкратена регистрационна форма във вида на „Бърза поръчка“, Потребителят предоставя данни за една поръчка на един или няколко Продукта, без да създава потребителски профил. 

(4) И при двата вида регистрационни форми по смисъла на чл. 2, ал.1, Потребителят се задължава да предостави коректни данни, необходими за изпълнение на поръчката и осъществяване на контакт с Потребителя.

 3. Лични данни

(1) OXYCARE обработва лични данни само така, както е посочено в чл. 2 от тези Условия, освен ако не е дадено изрично съгласие за друг вид употреба на личните данни. В определени от закона случаи OXYCARE може да обработва и съхранява лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие.

(2) OXYCARE разкрива лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу, освен ако не е получено допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено от Потребител. OXYCARE ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

(3) Когато е необходимо, се ангажират други дружества и лица за извършване на определени задачи, допълващи услуги, предоставяни от OXYCARE, като например на дружества, извършващи поддръжка на сайта или осъществяващи доставки на стоките  – пощенски оператори, спедиторски компании и други подизпълнители.

(4) Лични данни се споделят на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на OXYCARE са задължени по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни. 

(5) Друга информация във връзка с обработването на личните данни от OXYCARE е достъпна в Политика за защита на личните данни.

4.    Съгласие

С натискане на бутона „Финализирай поръчката” Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема напълно и безусловно.

5.    Условия за поръчка на стоки

o  Поръчка

Доставката на стоки от Интернет магазина става след направена поръчка за доставка на стока през Сайта. В поръчката Потребителят посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Потребителя получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

o   Потвърждение и изпълнение на поръчки

OXYCARE задължително потвърждава по телефон или по електронен път чрез e-mail всяка поръчка, направена от Потребителя. OXYCARE си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през Интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, правилни или пълни. OXYCARE уведомява Потребителя за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Потвърждението на поръчката се изпраща на Потребителя на Траен носител.

Потребителят може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор на OXYCARE. В случай на отказ от поръчка, при предварително заплатена цена на Продукта, същата се възстановява на Потребителя.

Потребителят заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че Продуктът не може да бъде доставен, OXYCARE може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който Потребителят има право да приеме или да откаже.

o   Договор за покупко-продажба от разстояние

Договорът между OXYCARE и Потребителя се смята за сключен към момента на получаване на потвърждението на OXYCARE за поръчката от страна на Потребителя. 

Във всички случаи, Договорът ще се състои от всички договорки между страните, в това число поръчка, потвърждение, други документи, формуляри, гаранционни карти, както и настоящите Общи условия. 

6.    Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на налични на склад стоки, поръчани през Интернет магазина е два работни дни за страната, а за международна доставка – от 5 до 10 дни в рамките на ЕС (с изключение на Малта и Кипър) и от 7 до 14 дни – извън ЕС . Цената на доставка в рамките на Република България е съгласно тарифата на куриерска компания СПИДИ АД или друга куриерска компания, в случай, че бъдат използвани нейните куриерски услуги. Цената на доставките извън Република България е съгласно тарифата на куриерските компании TNT, DHL или друга куриерска компания, в случай, че бъдат използвани нейните куриерски услуги

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, OXYCARE е длъжен да уведоми Потребителяза това и да посочи нова дата на доставка. 

7.    Условия и начини на плащане

Заплащането се извършва, чрез наложен платеж или по Банкова сметка предоставена от OXYCARE.

8. Условия за връщане на закупена стока

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената от Интернет магазина стока. Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, на Потребителя ще бъде възстановена пълната заплатена сума. Връщането се допуска при следните условия:

– заявката за връщане на стоката е подадена писмено на имейл или телефон, в срок не по-дълъг от 14 дни след приемане на стоките от Потребителя или от лице, посочено от него. При спор датата на приемане се установява с приемо – предавателен протокол или разписка от куриера, извършил доставката. Заявка за връщане са подава в свободен текст или чрез Формуляра за право на отказ.

– стоката е в добър търговски вид – оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от OXYCARE – фактура (ако е издадена такава), касов бон, , гаранция и други документи, в случай, че са предоставени такива при доставката.

(2) Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на OXYCARE без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е подал заявка да връщане.

(3) Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, което е необходимо, за да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката.

(4) Потребителят дължи преките разходи, в това число куриерски такси и разноски за връщането на стоките, съгласно тарифата на куриерска компания СПИДИ АД, ЕКОНТ или друга използвана куриерска компания.

(5) Правото на отказ и връщане на стоката не се прилага в следните случаи:

– Специални поръчки – продукти поръчани и изработени специално за клиенти или съобразени с техните индивидуални изисквания.

– Стерилни и Хигиенни Продукти и консумативи, които са фабрично запечатани от производителя, в това число, но не само: маски за CPAP апарати, антидекубитални дюшеци, помощни средства за баня и тоалет и други.

(6)  OXYCARE си запазва правото да не възстанови заплатената от Потребителя сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока. Не е възможно връщане на стоки закупени на място в магазините на OXYCARE.

(7) OXYCARE възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Получените суми се възстановяват чрез същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

(8) OXYCARE няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(9) OXYCARE предоставя на Потребителите подробна Информация за упражняване на правото на отказ, представляваща Приложение № 1 към Общите условия. 

9. Разглеждане на жалби, възражения и препоръки от потребители

(1) Потребителят има право да изпрати жалби, възражения и препоръки до OXYCARE

(2) В искането се посочва лицето, от което изхожда то, данни за контакт с лицето, действието/бездействието на OXYCARE, срещу което е насочено искането и в какво се състои то. Анонимни искания не се разглеждат.

(3) OXYCARE разглежда исканията в едномесечен срок от получаването им и отговаря писмено на заявителя. Отговорът се изпраща по посочен от заявителя начин – на адрес или по електронна поща.10. Гаранции и извънгаранционно обслужване

(1) Потребителят има право да предяви рекламация при несъответствие на получената стока с договора за продажба, като поиска от OXYCARE да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. 

(2) Потребителят има право да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от датата на доставяне на стоката.

(3) OXYCARE няма задължение за удовлетворяване на рекламация в случай на дефекти на Продукта, причинени от неправилна употреба или в противоречие с указанията за ползване или дефекти, причинени от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и др.)

(3) OXYCARE разполага със сертифициран сервиз и техници, които могат да предложат профилактика, диагностика и ремонт на Продуктите, предлагани на Интернет магазина.

11. Съдържание на сайта

(1) Всички публикувани текстове и изображения на домейна OXYCARE.BG са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.  Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на OXYCARE.BG, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. 

(2) OXYCARE не изключва възможност за промяна на информацията и пропуски по обективни причини. OXYCARE не носи никаква отговорност за последиците и евентуални нанесени вреди от тези пропуски, както и отговорност за обема, точността и надеждността на информацията. Информацията, прочетена в Интернет не е предназначена да замести професионалните медицински консултации, диагнозата или лечението на различните видове заболявания. По този смисъл и информацията публикувана на сайта на OXYCARE.BG не е медицински съвет и не трябва да се възприема като такъв. 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Стандартни указания за отказ. 

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни на www.oxycare.bg или да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. 

Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. 

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. 

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. 

Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Формуляр за упражняване правото на отказ от договор

До:  „ОксиКеър България“ ЕООД, с ЕИК 204915773, със седалище в гр. София и адрес на управление: район ул.“Средна гора“ 95, представлявано от Иван Желев, в качеството му на Управител,

От: _____________________________________________________________________,

(имена на Клиента)

с адрес: __________________________________________________________________, 

с тел. номер за контакт: ____________________________________________________, 

e-mail адрес: ______________________________________________________________.

Уважаеми г-н Желев,

 С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните закупени стоки:____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Гореописаната стока е поръчана на __.__.______ год. от www.oxycare.bg и съответно получена на __.__.______ год. чрез куриер _____________________.

Стоката ще бъде върната по следния начин: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

______________                                                             ________________

(дата)                                                                            (подпис)